Privacy

Achtmaal duurzaam & digitaal, gevestigd aan de Otterweg 15, 8538 XE in Bantega, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Achtmaal duurzaam & digitaal en is te bereiken via admin@achtx.nl of op telefoonnummer +31850605688.

Persoons­gegevens die wij verwerken

Achtmaal duurzaam & digitaal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoons­gegevens die wij verwerken

Achtmaal duurzaam & digitaal verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel wij persoons­gegevens verwerken

Achtmaal duurzaam & digitaal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Achtmaal duurzaam & digitaal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Achtmaal duurzaam & digitaal neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Achtmaal duurzaam & digitaal) tussen zit. Achtmaal duurzaam & digitaal gebruikt het online boekhoudprogramma Moneybird voor de verwerking van de administratie.

Hoe lang we persoons­gegevens bewaren

Achtmaal duurzaam & digitaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De hierboven genoemde persoonsgegevens zullen minimaal 7 jaar en maximaal 20 jaar bewaard blijven.

Delen van persoons­gegevens met derden

Achtmaal duurzaam & digitaal deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Achtmaal duurzaam & digitaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Achtmaal duurzaam & digitaal jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Achtmaal duurzaam & digitaal gebruikt alleen analytische tools die geen inbreuk maken op je privacy en werken zonder cookie(s). Voor meer informatie kun je verder lezen op de website van Plausible.io. Deze tool gebruikt puur niet-persoonlijke gegevens om toch een beeld te geven van de bezoekers en hun gedrag op onze website. Deze gegevens gebruiken wij om onze diensten te verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Achtmaal duurzaam & digitaal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar admin@achtx.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ ('machine readable zone', de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Achtmaal duurzaam & digitaal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoons­gegevens beveiligen

Achtmaal duurzaam & digitaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via admin@achtx.nl.

Versie: 1.3 - 5 oktober 2023